20042408
20042408


Nojważniejszy dycko jest kołocz weselny i na pewno sie jeszcze niy zdarziło, coby w śląskij rodzinie, kaj robiom wesele, o nim zapomnieli. Pieczynie kołocza, dzielynie i roznoszynie po wszystkich znajomych i sąsiadach to przeca jest zapisane w naszyj śląskij tożsamości. W dzisiejszych czasach to ludzie nojczyńścij korzystajom z kołocza kupionego u cukernikow, kery chocioż jest trocha lepij zrobiony jak tyn, co na ladzie leży, ale ni może se stanyć kole takigo zrobionego przez kucharka i upieczonego u piekorza. Mało kaj teraz pieczom taki prawdziwy kołocz swojskigo wyrobu, chocioż na wsiach to jeszcze doś czynsto idzie takigo skosztować.Dobro kucharka, kero już na wesele trza obsztelować rok naprzod, sama sporządzo spis na wszystko, co trza na dobry kołocz weselny kupić. Po wsiach to szło od pamponi obsztelować dobry syr i jajka. Czynsto jednak weselisko było wielki i trza było ze sztyrdzieści blach kołocza narobić. Sama kucharka niy mogła dać rady tela ciasta namiynsić, totyż dycko miała swoji pomocniczki, kerymi reskiyrowała. Sama jednak wszystko kosztowała i najważniyjszo rzecz na kołocz, posypka, sama robiyła. Posypka zrobić to trza umieć, ni może sie w piecu potym rozloć abo stwardnyć, że zymby idzie na nij pozbyć. Dobro posypka sama sie w gymbie rozlatowała. Pomocniczki, kere pomogały kucharce, wszystki szprymy zbiyrały i same potym stowały sie wziyntymi kucharkami, co po komunijach i weselach chodzowały.Kołocze dycko woziyli do piekarza na drabiniokach i pamiyntom, że za bajtla my dycko lotali za takim wozym, kery już wioz od piekarza te upieczone kołocze, żeby jako posypka ukraść, ale czynsto my przi tym biczym od formona dostali.Dzielynie kołocza na rozdowka to było w weselnyj chałupie świynto. Trza było o wszystkich pamiyntać, żeby kogo niy pominyć, bo gańba wielko by to była.Kołocz musioł być rowno ukroty, bez okrojkow, fajnie zapakowany w bioły papior i prziozdobiony końściczkiym merty i karteczkom, na keryj było napisane, do kogo to mo być. Młodo pani osobiście potym taki kołocz roznosiła. Trza tyż pedzieć, że niy wszystki konski były jednakowe, bo tyż nie wszyscy znajomi i somsiady jednako geldowali, a już niy do pomyślynio było, żeby nojwiynkszy i najlepij zapakowany konsek na fara niy trefiył.Młodo pani tyż zawsze dostowała za kołocz geszynki przi tyj rozdowce. Były to przeważnie serwety na stoł, rynczniki frotowe, rostolicznyj zorty szkło i kafynserwisy.Nikerzi to yno podziynkowali za kołocz i obiecali, że niyskorzij poślom gyszynk, ale czynsto o tym zapominali, no ale przeważnie tyż te nojmyńsze paketki kołocza dostowali.Wszystki okrojki, kere przi dzielyniu kołocza sie nazbiyrały, kucharki dycko wynosiły bajtlom, kerzi yno na to czekali przed fortkom. Wiym coś o tym, bo przeca tyż żech niyroz z inkszymi kamratami wystowoł przed takom weselnom chałupom. O wszystkich weselach na wsi my nojprzod wiedzieli i o tym kero kucharka tam kołocz robiła, bo przeca nikere kucharki były pragliwe abo tyż niy pamiyntały o nos. O tych, kere robiły nojlepszy kołocz i nojwiynksze okrojki nom nosiły, do dzisioj pamiyntom.

Komentarze

Dodaj komentarz