Przi fojerze


Niy było zaroz kombajnow i mechanicznych kopaczek, yno trza było kopaczkami rządek po rządku rozgrzebywać, zbiyrać zimioki i ciepać do kibla abo koszyka, kery przed nami stoł w brozdzie. Dziecka zaś musiały nacie wyrywać i na kupka skłodać na polu za kopaczami. Niyroz tyż musiały we dwojka wynosić ciynżki koszyki z nakopanymi zimiokami aże ku forze, kaj odbiyroł przeważnie starzik i wysypowoł do nij.Radzi my to za bajtlow robiyli, bo przeca kupki nazbiyranych naci kartoflanych i rostolicznych chwastow suszyły sie gibko w słońcu i potym robili my z tego fojera. Doczekać my sie tyj chwile niy umieli, przeca to najważniyjsze było przi wszystkich wykopkach, totyż my lotali po polu i co sie yno nadało do spolynio, to my snosiyli do fojery. Jak już narobiyło sie dużo glutu i hasio, to sie wciepowało kartofle do tego i czekało niyciyrpliwie, aże te sie upieczom. Doś długo to czasami trwało, bo jak sie za dużo nawciepowało zimiokow, to ogiyń sie przigasiył i zaś trza było snosić fest suche nacie i pamiyntać tyn łogiyń przez dmuchanie, coby flamera sie zrobiyła wielko. Cima już czasym było, jak my te fojery rozgrzebywali patykami i wyciągali upieczone kartofle. Iskry sie suły aże do nieba i kurziło sie jak diosi przi tym, ale kożdy chcioł jak najwiyncyj tych pieczonek nachabić. W pazury polyło, ale z rynki do rynki sie przeciepowało i dmuchało na nie, bele yno miały grubo spieczono skorka, kero chrupała miyndzy zymbami i smakowało jak diosi. W kapsie sie miało na ta przileżytość trocha soli w małym zawiniątku, kerom sie troszka tyn smak poprawiało. Chrustali my te zimioki jak kormiki, pysk co jedyn mioł bardzij uciaprany, ale smakowało lepij niż te uwarzone w garcu przi obiedzie.O szłapach to już ani niy wspominom, jak wyglądały, połodziyrane od ciyrni i tak uciaprane popiołym, że potym przi myciu we waszpeku bolało jak diosi, ale na drugi dziyń juzaś sie lotało po bosoku przi fojerze. Nogawice z galot były tak oblepione „pańskimi wszami”, że starka lamynciła przi wyciąganiu i czyszczyniu tych lontow.Dzisioj możno dziecka ani niy wiedzom, że kiedyś sie tak zimioki kopało ani jak taki zimiok wyciągniynty prosto z fojery smakuje.Dzisioj dziecka majom inksze graczki, inksze jodło i niy wiym, czyby sie kere chyciło spolonego kartofla.
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz