wwwq.zory.pl Jeśli wskutek pandemii straciliśmy dochody, można starać się dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną i dodatek mieszkaniowy powiększony o „dopłatę do czynszu”
wwwq.zory.pl Jeśli wskutek pandemii straciliśmy dochody, można starać się dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną i dodatek mieszkaniowy powiększony o „dopłatę do czynszu”

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 11)  oraz ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020r. poz.1842, z późn. zm.) wprowadzają wsparcie dla osób, które w trakcie epidemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i nie stać ich na pełne opłacanie czynszów. Umożliwiają one otrzymanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną oraz dodatku mieszkaniowego powiększonego o „dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

- Aby otrzymać to świadczenia należy złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją  o dochodach gospodarstwa domowego, o której mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną – informuje biuro promocji, kultury i sportu urzędu miasta. 

Należy też dołączyć do wniosku klauzulę, określającą od jakiego terminu chce się otrzymywać wsparcie mieszkaniowe. Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, będący podstawą ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się za okres trzech kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wstecz. Dodatek mieszkaniowy, tak jak dotychczas, będzie przyznawany na sześć miesięcy.

W celu otrzymania tego świadczenia należy złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy wraz z adnotacją na wniosku „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Świadczenie przyznaje się na wniosek złożony nie później niż 31 marca 2021 r. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75%  miesięcznego czynszu opłaconego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1 500 zł.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego dalej „wnioskiem o dodatek”, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.,

oraz ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,

oraz ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się:

oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art.15 zzzid pkt 2 i 3;

dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 43 42 412 wew. 13 lub bezpośrednio w punkcie obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych, znajdującym się w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach przy ul. Ks. Przemysława 2, pokój nr 3.

 

Komentarze

Dodaj komentarz