Źródło: UM Knurów.
Źródło: UM Knurów.

Na dzisiejszej sesji, zanim radni zajęli się uchwałą w sprawie absolutorium, zapoznali się z Raportem o stanie Gminy Knurów za rok 2020, który przedstawił im Prezydent Miasta. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w zakresie realizacji polityk, programów i strategii rozwojowych, stanu finansów publicznych, najważniejszych inwestycji oraz działań gminy prowadzonych w ramach katalogu zadań własnych, wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Po przedstawieniu Raportu odbyła się debata, zakończona udzieleniem Prezydentowi Ramsowi wotum zaufania. Wotum udzielone zostało większością głosów (17 "za" przy 4 "przeciw").

Następnie Rada wysłuchała wyjaśnień Prezydenta Miasta oraz zapoznała się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wykonania budżetu za ubiegły rok, co stanowi obowiązkowy punkt przed udzieleniem absolutorium. Podobnie jak to miało miejsce przy wotum zaufania, również i w przypadku absolutorium radni zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za przyjęciem tej jakże ważnej uchwały stosunkiem głosów 17 "za" przy 4 głosach "przeciw".

Prezydent Miasta Adam Rams po otrzymaniu wotum zaufania i absolutorium podziękował radnym, pracownikom Urzędu Miasta oraz jednostkom organizacyjnym, a także pozostałym podmiotom i instytucjom, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do osiągnięcia pozytywnego wyniku.

Komentarze

Dodaj komentarz