20020101
20020101


Czas przepływo kole nos i w nos. My go niy poradzymy zejrzeć ani pomacać. Niy poradzymy tyż go sztopnońć ani cofnońć. Ale styknie yno, że pozaglondomy na nasze dziecka i wnuki, kiere tak wartko rosnom, na swoja coroz bardzij siwo głowa, to zaroz odczuwomy jak łon wartko gzuje .Na razie zaczon sie karnawał - czas zabaw, wesel i roztomajtych uciech. Kiedy bołach piykno i młodo, niy przepuściyłach żodnyj muzyce. Bez cołki karnawał gzukałach do kupy z kamratkami i kamratami. Bo tyż downij ludzie blank inakszyj sie bawiyli niż dzisioj. I boło tyż się kaj bawić. Pobudowane boły wielkie sale do tańcowanio. Przeważnie mieli je prywaciorze. W Knurowie – kaj miyszkałach, mieli my pora takich. Nojbliżyj żech miała do „Waluszka”. Tańcowali my do biołego rana, aż się szłapow niy czuło. Bo tyż na takij wielkij sali szło sie fechtnońć przi tańcowaniu. Modne boły walce, polki, tanga a nieskorzij czarlestony i twisty. Grały je muzykanty piyknie połoblykane w jednakowe ancugi. Stoli na binie, co by ich boło dobrze słychać i żeby kożdy ich dobrze widzioł. Ale na takich muzykach ludzie niy yno tańcowali. Bajstlowane boły lecyjakie konkursy, wystympy i loterie fantowe. Krom tego sprzedowali kotyliony, larwy i papiorzane czopki. Nojpiyknij jednak bawiyli my sie na balach przeblykańcow. Co zo komiczne lonty ludziska na sia wtedy wdziywali. Pamiyntom, jak kieregoś roku moja kamratka Giynia przeblykła sie za chopa . Kulali my sie ze śmiychu, bo mocka boło takich, co jom wcale niy poznało.Potym, jak żech sie wydała za Erwina, chodziyli my na muzyki, kiere bajstlowały grubskie oddziały , dzieciynce ochronki i szkoły. Czynsto spominom tako jedna zabawa na poczontku lot sześćdziesiontych. Miało na nij być dość pora Erwinowych kamratów ze swojimi babami. Bestóż fest sie rychtowałach na ta zabawa, co by mój chop mog sie mnom poasić przed kamratami. Choć pijyndzy mieli my knap /jak to młode żynioki/, wysznupałach w sklepach fest wtedy modno tafta /jasnomodro/ i dałach se uszyć u szwoczki szumne szaty. Pamiyntom – miały dość wielki dekold i gloka od pasa. Pod te szaty wdziywało sie fest ściybany onterok, co by piyknie stoły. Wszystko boło wedle angielskigo hefta. Miarkowałach, że na tyj zabawie byda nojpiykniyjszo, i że jak te baby od Erwinowych kamratow mie zejrzom, to popukajom ze zowiści. Trefiyło jednak tak, że to jo pukała – ale niy z zowiści, yno ze złości. A boło tak. Włażymy z Erwinym na sala /jo paradnie jak pow/ i kiedy my prziszli ku naszymu stoliku, mało mie szlag niy trefioł. Lodzia od Zigusia miała gynał takie same szaty jak jo !!! Tyn som muster i z tego samego sztofu !!!! Wyglondały my choćby ze siyrocińca /downij dzieci w siyrocićcu nosiyły jednakie łoblyczki/. W momyncie mi sie pozdało, że mom już po zabawie. Klynach w duchu na ta Lodzia jak pieron. Tak się rychtowałach, tak sztiglowałach – a tu taki pech ! Ale niy dugo prziszło mi sie nerwować. Do czasu aż podali wieczerzo. Już niy pamiyntom jaki to boł grzony wuszt, w każdym razie jak Lodzia dziubła go widełkom, pyrskonoł z niego fet – prosto na jeji szaty. Zrobiyła se na przodku dwa srogie masne fleki. Nojprzód żech się tymu radowała, ale potym zrobiyło mi sie jom żol. Przeca łona niy boła tymu winna , że miały my jednakowe szaty. Na szczynście Lodzia niy popsuła se tymi flekami zabawy. Wyciągła z taszki zgrabno, bioło jaczka, wartko jom łoblykła i poszła tańcować ze swojim chopym. W tyj jaczce wyglondała już blank inakszyj jak jo. Zaroz poprawioł mi się humor . Przestałach tyż się na nia gorszyć, bo przeca - powiydzcie sami – niy miałach o co.

Komentarze

Dodaj komentarz