Materiały prasowe Telefoniczny dyżur dla Czytelników
Materiały prasowe Telefoniczny dyżur dla Czytelników "Nowin" przygotowała Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS województwa śląskiego

Prowadzę działalność gospodarczą, czy muszę za styczeń 2022 złożyć deklarację rozliczeniową i gdzie można ją znaleźć?

Tak, od stycznia 2022 płatnicy składek – osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki za siebie lub za siebie i osobę współpracującą muszą składać deklarację rozliczeniową co miesiąc. Zwolnienie ze składania dokumentów będzie dotyczyło tylko: duchownych, osób składających dokumenty za nianie oraz osób, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Deklaracje rozliczeniową ZU DRA można sobie wydrukować ze strony www.zus.pl, pobrać w każdej jednostce ZUS i dostarczyć w formie papierowej do ZUS lub wysłać elektronicznie za pomocą programu Płatnik lub e-płatnik.

Jaka jest wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń dla osób opłacających podatek na zasadach ogólnych?

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota 4.665,78 zł (75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Składka na ubezpieczenie zdrowotne tych osób za styczeń 2022 r. nie może być niższa od kwoty 419,92 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

Jakie dane dotyczące składki zdrowotnej należy podać w ZUS DRA?

W bloku: Forma opodatkowania obowiązująca w danym miesiącu oraz przychód i dochód z działalności gospodarczej dla celów wyliczenia składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne, należy podać czy podlegamy opodatkowanie na zasadach ogólnych - podatek według skali, opodatkowanie na zasadach ogólnych - podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz bez formy opodatkowania. Ponadto należy wpisać sumę przychodów w bieżącym roku kalendarzowym (jest to kwota przychodów osiągniętych od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca, za który dokonywane jest rozliczenie) oraz deklarację opłacania składek na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym (dla osób, które rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i chcą ustalać składkę na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym).

Wpisujemy kwotę przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w ubiegłym roku kalendarzowym (jest to kwota rocznych przychodów w rozumieniu art. 81 ust. 2h ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559 i 1773) oraz kwotę dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie (w przypadku stosowania opodatkowania na zasadach ogólnych)

Jaki jest termin opłacania składek dla płatnika będącego spółką cywilną, jawną oraz dla wspólników tych spółek?

Do 20. dnia następnego miesiąca – termin dla płatników opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółek osobowych (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

Jaka jest wysokość składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osoby która rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jeśli przychody w styczniu wynosiły 15 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 335,94 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki), podstawa wymiaru składki 3 732,62 zł (60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli przychody z działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o podatku ewidencjonowanym) osiągnięte od początku roku kalendarzowego nie przekroczyły 60 000 zł; podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale.

Komentarze

Dodaj komentarz