post image
henkel.pl

W trzecim kwartale roku obrotowego 2022 Henkel utrzymał silną dynamikę wzrostu – wartość sprzedaży Grupy wyniosła blisko 6 mld euro. Wynik ten stanowi nowy kwartalny rekord sprzedaży, przekładający się na dwucyfrowy wzrost w ujęciu organicznym na poziomie 11,3%, napędzany przez dwucyfrowy wzrost cen w ramach wszystkich sektorów biznesowych i we wszystkich regionach geograficznych. Wolumen sprzedaży obniżył się zasadniczo rok do roku za sprawą działalności w segmentach produktów przeznaczonych dla konsumentów indywidualnych. W ujęciu nominalnym wartość sprzedaży wzrosła o 17,3%.

- W nadal wyjątkowo wymagającym otoczeniu rynkowym kontynuowaliśmy realizację naszej strategii, wypracowując wyraźny dwucyfrowy wzrost wartości sprzedaży. Szczególnie cieszy fakt, że do osiągnięcia tak dobrych wyników przyczyniły się wszystkie sektory i regiony naszej działalności, zwłaszcza za sprawą odnotowanego w trzecim kwartale wyraźnego dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w sektorze biznesowym Adhesive Technologies (obejmującym kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) – powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel.

- Dwucyfrowy wzrost sprzedaży w trzecim kwartale to kolejny dowód świadczący o sile solidnego i zrównoważonego portfela cieszących się powodzeniem marek i innowacyjnych technologii. Ponadto spółka konsekwentnie realizowała działania na rzecz optymalizacji swojego portfolio produktów, rygorystycznego zarządzania kosztami i dalszej poprawy efektywności. Co więcej, wdrażanie nowych struktur organizacyjnych w ramach procesu integracji dwóch biznesów konsumenckich wyprzedza obecnie zakładany harmonogram. Świetne wyniki są osiągnięciem globalnego zespołu Henkla, którego wyjątkowe zaangażowanie jest kluczowym czynnikiem długofalowego sukcesu firmy w tych niełatwych czasach.

Za dwucyfrowym wzrostem sprzedaży w III kw. 2022 r. stoi przede wszystkim sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu). Wszystkie sektory biznesowe odnotowały w tym okresie znaczący lub dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym.

Sektor biznesowy Beauty Care (kosmetyki) wykazał w trzecim kwartale dodatnią dynamikę sprzedaży w ujęciu organicznym, pomimo wdrożenia zapowiadanych wcześniej działań optymalizujących portfolio produktowe. Do wypracowania tego wyniku przyczyniła się zarówno działalność w obszarze produktów dla klientów profesjonalnych, jak i indywidualnych.

Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w sektorze Laundry & Home Care ukształtował się na znaczącym poziomie, głównie za sprawą kategorii asortymentowej środków piorących.

Analiza wyników sprzedaży w podziale na poszczególne regiony wskazuje, że do wzrostu organicznego w III kw. 2022 r. przyczyniły się wszystkie regiony działalności firmy Henkel. Dobre wyniki sprzedaży Grupa zawdzięcza w głównej mierze rynkom wschodzącym, gdzie wszystkie regiony odnotowały dwucyfrowe tempo wzrostu.

- Działamy w otoczeniu biznesowym charakteryzującym się wysoką zmiennością i dużą dozą niepewności. Jednak pomimo panującej presji inflacyjnej skutkującej wzrostem kosztów surowców i nośników energii, osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki działalności po pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku. Biorąc je pod uwagę, podnosimy nasze całoroczne prognozy wyników w zakresie przychodów ze sprzedaży i zysków za 2022 r. - powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel.

Na poziomie całej Grupy, Henkel przewiduje obecnie wzrost wartości sprzedaży w ujęciu organicznym w przedziale 7,0%–8,0% (wobec poprzednich prognoz wskazujących na wzrost w przedziale 5,5%–7,5%) oraz skorygowaną rentowność sprzedaży (marżę EBIT) w przedziale 10,0%–11,0% (poprzednia prognoza: 9,0%–11,0%). W przypadku skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS), przy założeniu stałych kursów wymiany, Henkel prognozuje obecnie spadek rzędu 25% do 15% (wcześniejsze założenia: 35% do 15%).

Wyniki sprzedaży Grupy

W III kw. 2022 r. wyniki sprzedaży Grupy wzrosły w ujęciu nominalnym o 17,3%, do 5,976 mld euro. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęcia/zbycia) przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 11,3%. Na poziomie Grupy wzrost ten wynikał z rosnących cen, natomiast wolumeny sprzedaży kształtowały się odmiennie w poszczególnych segmentach działalności. Transakcje przejęć i zbycia aktywów obniżyły wynik sprzedaży o 0,6%. Z drugiej strony na skutek korzystnych zmian kursów wymiany walut przychody ze sprzedaży wzrosły o 6,6%.

okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. przychody ze sprzedaży w ujęciu nominalnym zwiększyły się o 12,5%, do 16,889 mld euro. W ujęciu organicznym Henkel odnotował znaczący wzrost sprzedaży na poziomie 9,7%, co było efektem wzrostu cen, przy jednoczesnym spadku wolumenów.

trzecim kwartale na rynkach wschodzących odnotowano dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 18,6%. Rynki rozwinięte wypracowały organiczny wzrost sprzedaży o 5,6%. W Europie Wschodniej sprzedaż wzrosła o 25,2%. W regionie Afryki i Bliskiego Wschodu w III kw. 2022 r. odnotowaliśmy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 13,2%, a w Ameryce Łacińskiej o 22,5%. Organiczny wzrost sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku ukształtował się na poziomie 13,0%. W regionie Europy Zachodniej osiągnęliśmy silny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, wynoszący 3,9%. Region Ameryki Północnej wygenerował znaczący organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 7,1%.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. przychody ze sprzedaży na rynkach wschodzących zwiększyły się w ujęciu organicznym o 14,8%, podczas gdy na rynkach rozwiniętych wzrost ten wyniósł 5,5%.

Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy

W porównaniu do stanu z 30 czerwca 2022 r. w omawianym okresie nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji majątkowej i finansowej Grupy.

Prognozy wyników Grupy Henkel

Na podstawie danych na temat działalności w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. oraz założeń dotyczących wyników działalności do końca roku obrotowego Zarząd Henkel AG & Co. KGaA podjął decyzję o aktualizacji prognozy na rok obrotowy 2022.

Spółka oczekuje obecnie, że w roku obrotowym 2022 wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie całej Grupy wyniesie od 7,0% do 8,0% (wobec wcześniejszych prognoz wskazujących na wzrost między 5,5% a 7,5%).

Komentarze

Dodaj komentarz