W mieście dzięki inicjatywie lokalnej powstał już nowy plac zabaw / UM Racibórz
W mieście dzięki inicjatywie lokalnej powstał już nowy plac zabaw / UM Racibórz

Inicjatywa lokalna to narzędzie bezpośredniego włączenia się mieszkańców w życie społeczne miasta. Jest to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w celu realizowania wspólnych zadań. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy najpierw zgłaszają swój projekt, a później biorą udział w jego realizacji, który może przybrać formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.

W Raciborzu mieszkańcy mogą wziąć udział w tej formie partycypacji społecznej bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli w organizacjach pozarządowych. Zadania publiczne, które mają być realizowane za pośrednictwem inicjatywy, mogą być składane w zakresie: działalności charytatywnej, rewitalizacji, promocji i organizacji wolontariatu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt, a także ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Ta forma partycypacji społecznej obejmuje również wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rozwój kultury, sztuki oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W katalogu zadań, które mogą być w ten sposób realizowane, znalazła się także nauka, szkolnictwo wyższe, oświata i wychowanie oraz działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Wreszcie, dzięki inicjatywie lokalnej można wcielać w życie pomysły z zakresu   działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,

W tym roku władze Raciborza chciałyby szczególnie wesprzeć działania mieszkańców zmierzające ku poprawie stanu środowiska naturalnego. Magistrat swój przekaz zawarł w haśle „Grasz w zielone”. Szefowa Biura Obsługi Prezydenta Joanna Stanisz-Cebula stwierdza: -   Racibórz stara się promować bioróżnorodność w przestrzeni miasta oraz zazielenianie go przez mieszkańców, dlatego w tym roku punktacja inicjatywy lokalnej została wzbogacona o elementy takie jak nowe nasadzenia, czy też modernizacja i renowacja istniejących terenów zielonych przy użyciu rozwiązań ekologicznych. Najkorzystniejsze nasadzenia w przestrzeni miejskiej to nasadzenia zróżnicowane, składające się przede wszystkim z roślin rodzimych, roślin miododajnych oraz drzew.

Komentarze

Dodaj komentarz