Wodzisław Śląski: Politechnika wkracza do powiatu

 Dzięki nim dwie szkoły w powiecie uzyskały możliwość współpracy z jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w naszym kraju. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim będą bowiem działać w kooperacji z Politechniką Śląską. Podpisanie listów intencyjnych i porozumień poprzedziła krótka prezentacja potencjału edukacyjnego powiatu wodzisławskiego przedstawiona przez naczelniczkę wydziału oświaty Katarzynę Zöllner – Solowską. Następnie o historii i możliwościach Politechniki opowiedział rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Po podpisaniu dokumentów rektor zauważył, że działalność politechniki przyniesie wymierne korzyści wszystkim zainteresowanym, przede wszystkim uczniom wodzisławskich szkół ponadpodstawowych. Według szefa Politechniki: - To wielka szansa, przede wszystkim w rozwijaniu zainteresowań uczniów, którzy przyszłości wybiorą naszą uczelnię. Stawiamy na kreatywność naszych studentów. Wprowadzamy dużą elastyczność w kształceniu. Jest to kształcenie zorientowane projektowo, docelowo problemowo. Możliwości jest wiele. To ponad 180 różnego rodzaju kół naukowych, w których można realizować swoje pasje, ale przede wszystkim ciekawe miejsce do studiowania z nowoczesną bazą dydaktyczną i laboratoryjną oraz świetni nauczyciele - Dziekan wydziału mechanicznego i technologicznego dr hab. inż. Anna Timofiejczuk uszczegółowiła zakres współpracy i powiedziała: - w jednej szkole kierunek objęła cała politechnika, dlatego, że szkole zależy, by pokazać cały wachlarz możliwości, jakie dają wszystkie wydziały Politechniki Śląskiej. W przypadku drugiej szkoły chodzi o kształcenie robo tyków. W obydwu przypadkach jesteśmy, jako uczelnia, przygotowani, bo robimy to od dłuższego czasu. Pokazujemy kształcenie i możliwości nowych technologii we wszystkich poziomach wiekowych. Jesteśmy przygotowani do tego, by jeszcze na etapie szkoły średniej pokazywać młodym ludziom optymalną ścieżkę kariery. Świat zmienia się na naszych oczach, więc warto pokazywać nie tylko to, co jest teraz, ale także możliwości rozwoju – Dziekan podkreśliła również, że współpraca ma na celu zapoznanie uczniów naszego regionu z ofertą edukacyjną, jaką daje Politechnika. Według niej: - Zależy nam na tym, żeby przekonać młodych ludzi, żeby kształcili się dalej i nie poprzestawali jedynie na szkołach średnich. Jeśli bowiem na etapie szkoły średniej będą współpracować z Politechniką Śląską, a później wybiorą inną uczelnię, to może zdarzyć się tak, że już jako dorośli pracownicy mogą oni współpracować z naszą uczelnią. To procentuje na przyszłość. Poza tym to świetna promocja placówki.

Politechnika patronuje Rydułtowom

List intencyjny o współpracy Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach z Politechniką Śląską podpisali starosta wodzisławski Leszek Bizoń, rektor Arkadiusz Mężyk oraz dyrektor rydułtowskiej szkoły Mirela Szymczak. Współpraca będzie polegała na objęciu przez Politechnikę Śląską patronatem naukowym uczniów oddziału politechnicznego Liceum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach. Mowa o kontaktach w sferze działań dydaktycznych, stworzeniu warunków do rozwoju zainteresowań i umiejętności uczniów, a także w zakresie przygotowania ich do podjęcia studiów wyższych na kierunkach technicznych. Współpraca będzie polegać również na wymianie doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania młodzieży.

Robotyka z uczelnianym stemplem

Nowym partnerem PCKZiU natomiast został Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej. Porozumienie podpisali starosta wodzisławski Leszek Bizoń oraz dyrektor jednostki Ewelina Limanowska. Ze strony Politechniki swój podpis pod dokumentem złożyła dziekan wydziału Anna Timofiejczuk Wydział Mechaniczny Technologiczny obejmie patronatem naukowym uczniów technikum, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim na kierunku technik- robotyk.

Kinga Jamioła ze starostwa powiatowego poinformowała nas, że: - W ramach zawartych umów Politechnika oraz Wydział Mechaniczny Technologiczny zobowiązują się do: konsultacji i pomocy w opracowaniu autorskich programów kształcenia, udostępniania bazy dydaktycznej w postaci zasobów bibliotecznych oraz laboratoryjnych, prowadzenia wykładów śródsemestralnych dla uczniów szkół, w tym popularyzujących dorobek naukowy Politechniki, umożliwienia uczniom szkół udziału w zajęciach prowadzonych przez pracowników Politechniki oraz uczestniczenia w wykładach, ćwiczeniach tablicowych, laboratoryjnych i pracach kół naukowych, a także zdobywania zaliczeń respektowanych podczas rekrutacji na studia na Politechnice, wspierania nauczycieli szkół w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, promowania wśród studentów możliwości pracy z uczniami szczególnie zdolnymi na zasadzie wolontariatu, w ramach zajęć pozalekcyjnych, przesyłania informacji o planowanych zajęciach na Politechnice Śląskiej oraz promowania wśród studentów możliwości współpracy z młodzieżą szkół w prowadzeniu szkolnych kół zainteresowań i wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych-

Kinga Jamioła ze starostwa powiatowego wskazuje, że: - Technik robotyk to kierunek, który w PCKZiU zostanie uruchomiony od września tego roku. To także odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. W 2019 roku technik robotyk został wpisany na listę zawodów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki. Z tego powodu od wielu lat w PCKZiU realizowane są przedsięwzięcia, których celem jest wyposażenie szkoły w najnowocześniejszą w regionie bazę dydaktyczną-m.in. pracownię robotów, park drukarek 3D.

PCKZiU ma kolejnego partnera na rynku

Powiatowe Centrum podpisało także porozumienie z firmą ASTOR. Porozumienie podpisały Małgorzata Hadwiczak, dyrektor oddziału ASTOR Katowice oraz Ewelina Limanowska dyrektor PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim. Dzięki porozumieniu firma patronacka będzie współorganizować wraz ze szkołą zajęcia dydaktyczne, szkolenia, pokazy demonstracyjne dla uczniów i pracowników szkoły (na terenie szkoły oraz firmy patronackiej). Przedsiębiorstwo będzie współpracować ze starostwem przy opracowaniu i organizowaniu kierunków kształcenia związanych z automatyką przemysłową.

Oprócz podpisania listów i porozumień uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć, z jakimi cudami techniki już obcują uczniowie wodzisławskich szkół ponadpodstawowych o profilach technicznych. Szczególne zainteresowanie wzbudził pokaz możliwości robota humanoidalnego NAO, który witał i żegnał przedstawicieli świata mediów, środowiska akademickiego i samorządu terytorialnego.

Komentarze

Dodaj komentarz