slzpn.pl
slzpn.pl

Podczas sesji Rady Gminy Świerklany, która odbyła się w środę 24 maja, wójt Tomasz Pieczka został pochwalony za wykonanie budżetu za 2022 rok. Ta pochwała przyszła w formie absolutorium, formalnego uznania jego zarządzania budżetem gminy.

Nie tylko radni, ale również Komisja Rewizyjna działająca przy Radzie Gminy Świerklany, poparła wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium. Przyjęto również roczny raport o stanie gminy, który potwierdza, że finanse gminy są w dobrym stanie.

Przed debatą nad sprawozdaniem, radni mieli możliwość zapoznać się z dokumentami finansowymi gminy za ubiegły rok, w tym ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Gminy Świerklany. Dodatkowo przedstawiono im informację o stanie mienia komunalnego, a także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu przedstawionego przez Wójta Gminy Świerklany.

Decyzja Rady Gminy o udzieleniu wójtowi absolutorium stanowi potwierdzenie zaufania, jakim cieszy się Tomasz Pieczka wśród radnych i społeczności lokalnej.

Komentarze

Dodaj komentarz