Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Region. 13 maja 2024 roku rozpoczął się nabór wniosków w związku z II edycją konkursu pn. „Ekopracownia pod chmurką 2024”. Konkurs „Ekopracownia pod chmurką 2024” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, czyli gmin, powiatów oraz marszałka województwa. Celem konkursu jest utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich.

Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 70 000 zł. Wnioski w konkursie „Ekopracownia pod chmurką 2024” składać można do 14 czerwca 2024 do godz. 15.30.

W ramach projektu można zakupić, wykonać i zamontować: wiaty, zadaszenia, altany, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 25 000 zł. Ponadto, dzięki uczestnictwu w programie, będzie można zakupić oraz zamontować elementy małej architektury, służącej do prowadzenia zajęć, w tym: zakup ławek, stołów, siedzisk, koszy, kompostowników, skrzyń na pomoce.

Oczywiście ważnym komponentem programu jest możliwość nasadzenia sadzonek roślin, drzew, krzewów i bylin, nasion traw, warzyw i ziół. To przecież „Ekopracownia pod chmurką”. Program umożliwia także doposażenie naszej ekopracowni o tablice dydaktyczne, plansze, tabliczki do oznaczenia gatunków roślin, gry i instalacje dydaktyczne w rodzaju stacji meteorologicznych z wyposażeniem, zegarów słonecznych, domków dla owadów, rzeźb zwierząt/roślin, uli dydaktycznych, budek/poidełek dla ptaków, ścieżek sensorycznych.

Dzięki pieniądzom z Funduszu młodzi ludzie będą mogli się także nieco zmęczyć, ponieważ program umożliwia zakup drobnego sprzętu ogrodniczego, np. konewek, grabi, szpadli itp.


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Komentarze

Dodaj komentarz