Po naszymu

Ło Skarbniku Żabie

Byli roz dwa kamraty – bergmony: Jonek a Zeflik. Kejś przidarziła im sie na dole łogromnie dziwno rzecz, bezto posłuchejcie:

Farbować abo niy?

Witejcie Roztomili, dzisio momy tymat do babow, ale chopom tyż niy zaszkodzi poczytać, bo jeszcze troszka a łoni tyż sie chycom tego łodmłodzanio!

Miynso ze czornego boczonia

To było we tych czasach, kej we Baranowicach zaczon robić za fesztra starzik łod mojigo tatulka. Von Duranty radzi sproszali gości a potym pora razy we roku robili gony.

Łod czego momy ta policyjo!

Moji trzi kamratki: Lynka, Basia a Olka wybrały sie na pońć aże pod Krakow. Miałach jechać śnimi, alech sie rozchorowała. Za to dziołchy narzykały a naśpiywały sie za wszyski czasy, tak tam było piyk...

Utopkowe zolyty

Ło tych utopkach to starki rade przi szkubaniu piyrzo bojały, że to som takie złe stwory, co we rzykach a stawach pod wodom siedzom i bez dziyń mało sie pokazujom, ale we wieczor abo we nocy to porad...

Fotografije ze starego sztambucha

Już delszy czos zbiyrałach sie, coby zrobić porzodek we komorze. Stojom tam jakiś stare skrzinki a kofry, a kożdy połny!

Wielgi Piontek u nas w doma

Przed kożdom Wielkanocom rada spominom te czasy, tak bez szterdziyści lot nazod, jak my ze bracikiym jeszcze bajtlami byli.

Postne jodło

Wiycie roztomili, że stym je u nos nojwiynkszo umsztynda, bo co to warzić, jak je post?

Jaki do jodła, taki do roboty

Tak u nos dycki starsi godali, ale jo pamiyntom tako jedna familio, co tam było wszystek na łopy. Te przisłowie pasowało yno do łojcow!

Ni ma jak sie dogodać

Wszyndy we robotach Ślonzoki robiom społu ze przibytnymi. Jedni łod drugich jakiś godki przijyni, po siebie powtorzajom, chocioż sami niy wiedzom, co to znaczy! Tyn szpas działo we łobie strony!

Nauki po łacinie

To było tak dość hrubo bez sto lot nazod. Synek łod jednego chopa ze Jejkowic łogromnie dobrze sie we szkole uczył. Pon rechtor radził łojcom, coby go posłali dali do nauki, nojlepi do samego Krakowa.

Dejcie se pokoj ze takim świyntym!

Nasza somsiadka Hantkula łogromnie niy ciyrpiała „Dnia Kobiyt”. – To je taki usrane świynto, bo baby śniego nic niy majom, yno chopiska, co se jeszcze jedna prziwilijo znojdom do słe...

Chorych nawiydzać...

We Biblyce pisze czorno na biołym, że trza chorych a starszych ludzi nawiydzać, a dać im trocha łotuchy we chorobie abo we starości, ale ze tym je we dzisiejszych czasach coroz gorzi! Niy yno skuli te...

Tasza abo dziod?!

 Jedyn stary chop łożynił sie po drugi. Wzion se tako gryfno młodo wdowa, ale życio przi ni ni mioł. Sztyjc na starego wyrczała, porzad piniyndzy miała mało, bezto musioł iść po pytaniu. Chopa by...

Keta ze czerwionych pociorkow

 Jednymu synkowi, co robił we baranowskim dworze, spodobała sie dziołcha ze gospodarki, ale jeji łojciec ło takim ziyńciu ani słyszeć niy chcioł! Łon jom chcioł wydać za bogocza, a niy za takigo,...

Niy styknie mieć

Niy styknie mieć, trza jeszcze używać! – tak dycki godała nasza stareczka, jak kery sie fest przekwoloł, że mo cosikej wiyncy niż inksi i miała prawie! Przikłady na to isto znojdymy we kożdych c...