Po naszymu

Afrykańsko Strziga

Niyroz żech pisoł w tym miejscu o rostomajntych straszkach ślonskich, kerych u nos dycko było zatrzyńsiyni. Nasze starziki straszyli nos nimi za dziecka, bo tyż kiejsik byli straszyni przez swojich st...

Krecio robota

Kret to jest tako zwierzina, że sztyjc pod ziymiom żyje i tak choby bergmon ryje te swoji podziymne chodniki. Idzie śmiało pedzieć, że swojom robotom sie wiela od siebie niy odkulnom. Jednak bergmon p...

Brzidkie kaczontko – część VII

Jak zaś słoneczko zaczło na nowo grzoć, kaczontko leżało w barzołach miyndzy sitami. Skowronki już śpiywały, zaczła sie piykno wiosna. Nogle roztopyrczyło skrzidła do furganio, kere niosły je mocnij n...

Brzidkie kaczontko – część VI

Prziszła jesiyń, liście w lesie zeżołtły i zbronotniały, wiater gnoł je tak, że tańcowały w lufcie. Było sromotnie zimno, chmury wisiały ciynżko pełne gradu i śniegu, a na płocie siedzioł kruk i krako...

Brzidkie kaczontko – część V

Wiater gwizdoł nad kaczontkiym tak, że musiało sie łogonym podeprzić, coby na szłapach ustoć. Pod wieczor znojdło sie kole małyj, ubogij chałupki. Była łona pożałowanio godno i sama niy wiedziała, na ...

Brzidkie kaczontko czynść II

– Jednak jeszcze trocha posiedza na nim! – pedziała kaczka. – Tak długo żech już siedziała, to jeszcze pora dni wytrzimia!

Brzidke kaczontko – część I

Piyknie było na wsi! Lato było na całego! Żołciyła sie reż, zielyniył łowies, siano na łonce stoło w kupkach, boczoń chodziył na długich, czerwonych szłapach i blebloł po egipsku; przeca nauczył sie t...

Bojki Andersena

Hansa Christiana Andersena na pewno wszyjscy znajom. Tak yno do porzondku powiym, że tyn wielki bojkopisarz urodziył sie dwiesta lot tymu, 2 kwiytnia 1805 roku w Odense w Danii. Jego tatulek był sz...

Kowoliki

Ida se bez zegroda po świyżo skoszonym trowniku i oczom niy wierza, loce nad nim cało chormijo kowolikow – tak my dycko godali na malutki kyjfry. Aż dziw biere, że tela jeszcze tych chroboczkow ...

Utopek z Nowyj Zelandie

Wszystkigo bych sie spodziywoł, ale żeby w Nowyj Zelandii tyż utopki były, w łepie mi sie niy śniło.

Szkloki

Ni ma to jak być bajtlym i świyntować dzisioj swoji świynto, Dziyń Dziecka. W piyrszego czyrwnia musi tyż być dycko fajno pogoda, bo przeca dziecka se to wywalczyły, a po drugi niy usiedzom w chałupi...

80. Gyburstag

Kożde ślonskie dziecko wiy, że urodziny, abo jak tukej jest przyjynte –gyburstag, to jest nojważniejszy dziyń w roku i trza go godnie fajrować.

Wybroł żech ksionżka

Ksionżka w życiu człowieka zajmuje ważne miyjsce i jak długo życie na ziymi istnieje, tak dycko je pisoł, czytoł i dalij bydzie je pisoł i czytoł. Keby niy ksionżka, nic by my niy wiedzieli, co sie ki...

Flidrowy miesionc

Kwitnom flidry na całego, w lufcie woniu co niymiara. Jednak nojwiyncyj go po majowyj burzy, kiedy dyszczyk odświyży młode płatki, a słoneczko swojim ciepełkiym je wypieści.

Noc poślubno na posku...

Downo żech sie tak niy uśmioł jak na ostatnim miydzyszkolnym konkursie gwarowym w Raciborzu, ale po koleji: zeszły tydziyń, 26 kwiytnia, w szkole nr 7 w Raciborzu odbył sie V Powiatowy Konkurs Gwary Ś...

Połednica

To, że słoneczko jest potrzebne do życio, niy trzeba żodnymu tłumaczyć. Cołko prziroda wiy, że słoneczko jest życiodajne, totyż kożdo roślina nastawio swoji listki ku nimu i kielichy kwiotkow tyż do n...

Kukawka

Jednym z ptokow, kery już tak naprowda zwiastuje wiosna, jest – kole jaskołki – kukołka. Na Ślonsku czynsto godajom na nia kukawka.Kuko yno samiec, kery chce sie swojim głosym przipodobać ...

Boczonie na pynzyjo!

Momy niby wiosna, ale na ta prawdziwo przidzie nom chyba jeszcze poczekać. Co tu dużo godać: „kwiyciyń, plyciyń sztyjc przeplato, roz jest zima, roz zaś lato”. Dobrze, że jeszcze ni ma tak...