Pixabay Z powodu smogu co roku umierają i chorują tysiące ludzi
Pixabay Z powodu smogu co roku umierają i chorują tysiące ludzi

Wodzisławski magistrat zachęca do udziału w kolejny programie, który daje możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych - „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”. Nabór wniosków ruszy 17 maja i potrwa do 15 czerwca.

W Urzędzie Miasta opracowany został projekt uchwały z nowym programem dofinansowań ze środków zewnętrznych - “Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”. Projekt został przedstawiony radnym podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej.

Założenie jest takie, że miasto będzie ubiegać się o pozyskanie środków unijnych przeznaczonych na wymianę źródeł ciepła w poddanych częściowej termomodernizacji budynkach jednorodzinnych. Dofinansowanie miałoby pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs (w formule grantowej).

Cel projektu

Głównym celem projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” jest poprawa jakości powietrza w naszym mieście poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku uzyskania przez miasto dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. Inwestycja objęta wnioskiem o przyznanie grantu może być zrealizowana po dacie podpisania umowy o powierzenie grantu. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2022.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt kierowany jest do osób fizycznych - właścicieli/współwłaścicieli, użytkowników wieczystych budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia lub przed podpisaniem umowy powierzenia grantu będzie spełniał minimalny standard efektywności energetycznej tzn.:
1. budynek, dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku lub
2. budynek, w którym wykonano, po 1 stycznia 2011 r. przynajmniej jedną z niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku i posiada:
kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony strop lub
kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieploną podłogę na gruncie lub
kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony fundament lub
kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony dach/stropodach.

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie w sytuacji, gdy obecnym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe klasy nie wyższej niż klasa 3 według normy PN-EN 303-5:2012. Warunkiem jest demontaż dotychczasowego źródła ciepła i podłączenie do sieci ciepłowniczej*, zastąpienie kotłem gazowym kondensacyjnym, kotłem na pellet, powietrzną pompą ciepła, przy zróżnicowaniu kwotowym w zależności od instalowanego źródła ciepła.

Wysokość dotacji:

Instalacja węzła ciepła - 8 tys. zł.
Instalacja kotła na pellet - 8 tys. zł.
Instalacja kotła gazowego kondensacyjnego - 11 tys. zł.
Instalacja powietrznej pompy ciepła c.o. - 13 tys. zł.

Termin

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 17 maja do 15 czerwca 2021 r. Nie decyduje kolejność zgłoszeń a kryteria punktowe zawarte w regulaminie. Ocena wnioskodawców i ich zakwalifikowanie na „Listę podstawową” i na ewentualną „Listę rezerwową” przeprowadzona zostanie w etapach: formalno-prawnym i merytoryczno-punktowym. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej miasta [otwiera się w nowym oknie], nie później niż 14 dni od zakończenia naboru.

Wnioski będą składane wyłącznie w formie papierowej. Nie dopuszcza się składania dokumentacji w wersji elektronicznej. W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać, zapoznając się z regulaminem oraz kontaktując się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 32 45 90 450.

Źródło: https://wodzislaw-slaski.pl/

Komentarze

Dodaj komentarz