www. powiatwodzisławski.pl Potrzebni lekarze do składu komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności
www. powiatwodzisławski.pl Potrzebni lekarze do składu komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności

Aktualnie poszukiwani są lekarze następujących specjalności:

internista,
ortopeda,
chirurg,
neurolog,
psychiatra,
pediatra.

MIEJSCE REALIZACJI ZADAŃ:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92a (od poniedziałku do piątku – w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie z lekarzem).

ZAKRES REALIZOWANYCH ZADAŃ:

Podstawowym zadaniem lekarza – członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest:
analizowanie złożonego wniosku wraz z dokumentacją medyczną mającą wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
udział w posiedzeniach składów orzekających zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia osoby orzekanej i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego,
wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów orzeczeń o niepełnosprawności lub orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
sporządzanie konsultacji specjalistycznych w zakresie swojej specjalności na wniosek lekarza przeprowadzającego analizę merytoryczną wniosku wraz z dokumentacją.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

prawo wykonywania zawodu lekarza,
specjalizacja z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
odbycie dwudniowego szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim z siedzibą w Katowicach, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  (ewentualnie przedłożenie ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanego przez Wojewodę).

DOKUMENTY WYMAGANE:

CV,
wynikające z Rozporządzenia MGPiPS z dnia 15.07.2003 r., w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r., poz. 857.): dyplom ukończenia studiów medycznych, dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarza wystawiony przez okręgową izbę lekarską, dyplom uzyskania tytułu specjalisty,
zgoda na powołanie do Zespołu.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92a z dopiskiem „Nabór członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 412-09-66, 32 412-09-67.

Komentarze

Dodaj komentarz