post image

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości oraz wsparcie 48 osób zamieszkujących subregion zachodni Województwa Śląskiego w założeniu na terenie subregionu i utrzymaniu własnej działalności gospodarczej. W projekcie jego uczestnicy otrzymają: kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne dotacje i wsparcie pomostowe. 

Biuro projektu znajduje się na ul. Celnej 51, 44-341 Gołkowice.
Dane kontaktowe: 575 300 928, cisgodow@wp.pl.
Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem i uczestniczką projektu mogą zostać osoby, które spełniają wszystkie niżej wymienione warunki: 

 1. są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy;
 2. są w wieku 18-29;
 3. nie kształcą się;
 4. nie szkolą się (do 4 tygodni po zakończeniu szkolenia);
 5. zamieszkują obszar subregionu zachodniego województwa śląskiego;
 6. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 z powodu COVID-19;
 7. nie są osobami, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);
 8. nie są absolwentami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do 2 lat po opuszczeniu ośrodków) oraz nie są osobami, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu);
 9. nie są matkami przebywającymi w domach samotnej matki;
 10. nie są osobami, które opuściły zakłady karne lub areszty śledcze lub, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu);
 11. nie są osobami, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej);
 12. nie są osobami, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie);
 13. nie są imigrantami, reemigrantami oraz osobami odchodzącymi z rolnictwa. 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które otrzymują wsparcie wyłącznie w jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS.

Weryfikacja spełniania przez uczestnika kryteriów kwalifikowalności odbywa się na podstawie oświadczeń oraz zaświadczeń z ZUS, w szczególności o pozostawaniu poza rynkiem pracy od dnia 1 marca 2020 r. Wzory wymaganych dokumentów stanowią załącznik do niniejszego wpisu.

W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego potwierdzenie statusu osoby z niepełnosprawnością odbywa się: w oparciu o dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia.

Dodatkowo: 20% uczestników projektu będą stanowić osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Do tych miast zaliczamy: Czerwionkę-Leszczyny, Jastrzębie-Zdrój, Racibórz, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Żory.

Etapy rekrutacji:

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. W projekcie zaplanowano II nabory wniosków/ formularzy zgłoszeniowych: 

 • 11-30 czerwca 2021 r.
 • 9 – 28 lipca 2021 r.
 • 1-22 listopada 2021 r. 

Złożenie i ocena formularzy rekrutacyjnych (zgłoszeniowych) składanych przez Kandydatów. Za ocenę odpowiada komisja rekrutacyjna złożona z ekspertów i przedstawicieli wszystkich partnerów projektu. W ramach I et. rekrutacji Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 pkt. W trakcie oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych punkty są przyznawane za:

 • Opis pomysłu – maksymalnie 15 pkt.;
 • Doświadczenie zawodowe / wykształcenie – maksymalnie 6 pkt.;
 • Realność planu – maksymalnie 14 pkt.;
 • Charakterystykę klientów – maksymalnie – 6 pkt.;
 • Charakterystykę rynku i konkurencji – maksymalnie 9 pkt.;

2. Dodatkowo kandydat może uzyskać punkty za spełnienie kryteriów dodatkowych – przynależność do grupy docelowej (max. 16 pkt.), w tym:

 • kobiety – 3 pkt.;
 • osoby o niskich kwalifikacjach – 3 pkt.;
 • osoby z niepełnosprawnością – 3 pkt.;
 • osoby zamieszkujące miasta średnie i miasta tracące funkcje gospodarcze: Czerwionka-Leszczyny, Jastrzębie-Zdrój, Racibórz, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Żory  – 7 pkt.;

Podstawą zakwalifikowania do II etapu rekrutacji będzie liczba punktów zdobytych w ramach I etapu (w oparciu o złożony formularz rekrutacyjny. W każdej edycji naboru do II etapu zostaną zakwalifikowane 24 osoby. W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt., decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Rozmowa Kandydata z doradcą zawodowym oraz test badający predyspozycje przedsiębiorcze Kandydata. Etap II rekrutacji ma na celu sprawdzenie predyspozycji Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach II et. rekrutacji Kandydat może uzyskać maksymalnie 40 pkt., w tym 20 pkt. za rozmowę z doradcą zawodowym oraz 20 pkt. za test badający predyspozycje przedsiębiorcze Kandydata.
 2. Poinformowanie osób o zakwalifikowaniu się do projektu w formie telefonicznej lub mailowej. Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie udostępniona w biurze projektu.

Wsparcie w ramach projektu:

Uczestnicy i uczestniczki projektu muszą wziąć udział w następujących formach wsparcia oferowanych w ramach projektu:

 1. Szkolenia przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej – 48h szkoleniowych. Tematyka szkoleń:
  • działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,
  • księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
  • reklama i inne działania promocyjne,
  • inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
  • sporządzenie biznesplanu i jego realizacja.
  • negocjacje biznesowe,
  • pozyskanie i obsługa klienta,
  • radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

Dla osób korzystających ze szkoleń istnieje możliwość zawnioskowania o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

 1. Wsparcie eksperta dotacyjnego podczas sporządzania biznesplanów – 5h/ uczestnika projektu.
 2. Założenie działalności gospodarczej działalności gospodarczej przez uczestnika projektu na obszarze subregionu zachodniego województwa śląskiego.
 3. Udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa w wysokości 23 050,00 PLN.
 4. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2 600 PLN/miesiąc, w sumie 15 600 PLN.

Uczestnik projektu zobowiązuje się do utrzymania założonej działalności gospodarczej przez min. 12 miesięcy. Każda z osób, które otrzymają dotację, przejdzie kontrolę poprawności wydatkowania środków z dotacji, tak aby były zgodne z przedstawionym biznesplanem.

Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 575 300 928 lub odwiedź stronę projektu pod adresem https://mostkatowice.org/samodzielni/

Komentarze

Dodaj komentarz