post image
Materiały prasowe Tauron

Jastrzębska Spółka Węglowa

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które odbyło się 3 stycznia, podjęto decyzję o odwołaniu Wojciecha Kałuży z funkcji zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju. Jego obowiązki przejął Tomasz Cudny, który pełni rolę prezesa zarządu JSW SA.

Dnia 12 lutego, Minister Aktywów Państwowych zdecydował o odwołaniu czterech członków Rady Nadzorczej JSW, a następnie, z dniem 13 lutego, mianował sześć nowych osób do tej rady. Odwołani przez ministra członkowie to: Halina Buk, Jolanta Górska, Alojzy Nowak oraz Stanisław Prusek. Komunikat firmy nie zawierał uzasadnienia tych zmian. W wyniku tych decyzji, skład Rady Nadzorczej JSW został zaktualizowany o Michała Rospędka i przedstawicieli załogi: Roberta Kudelskiego, Arkadiusza Wypycha oraz Pawła Nieradzika. Dodatkowo, 13 lutego 2024 roku, do Rady Nadzorczej XI kadencji dołączyli: Katarzyna Bilińska, Artur Kisielewski, Arkadiusz Mężyk, Paweł Rostkowski, Krzysztof Szlaga (były prezes Bogdanki) oraz Krzysztof Wrona. Zgodnie ze statutem spółki, Rada Nadzorcza JSW powinna liczyć co najmniej sześciu członków. Po tych zmianach w składzie rady, możliwe jest, że nastąpi również odwołanie obecnego prezesa JSW, Tomasza Cudnego.

Polska Grupa Górnicza

W dniu 15 lutego 2024 roku, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Grupy Górniczej S.A. (PGG SA), podjęto decyzję o odwołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej tej spółki. Na następny dzień, 16 lutego 2024 roku, Minister Aktywów Państwowych dokonał powołania nowych członków Rady Nadzorczej PGG SA na trzecią kadencję. W jej skład weszli: pani Celina Maria Olszak, pan Tomasz Pietrzykowski oraz pan Tomasz Łukasik.

W pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji, które również miało miejsce 16 lutego 2024 roku, członkowie wybrali z własnych szeregów przewodniczącą - profesor Celinę Marię Olszak, a funkcję wiceprzewodniczącego powierzono profesorowi Tomaszowi Pietrzykowskiemu.

Podczas tego samego spotkania, Rada Nadzorcza PGG SA podjęła decyzje o odwołaniu z zarządu spółki dwóch wiceprezesów: Jerzego Janczewskiego, odpowiadającego za sprawy pracownicze, oraz Adama Gorszanowa, zajmującego się sprzedażą.

Równocześnie, Rada zainicjowała procedury kwalifikacyjne mające na celu obsadzenie stanowisk w zarządzie: prezesa zarządu PGG SA, wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za finanse oraz wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży.

Tauron

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia podjęła decyzję o delegowaniu Karoliny Muchy-Kuś na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa zarządu spółki, co miało miejsce 13 lutego. W zarządzie pozostaje Krzysztof Surma, obejmując funkcję wiceprezesa ds. finansów.

W trakcie tego samego posiedzenia, Rada Nadzorcza odwołała z zarządu Pawła Szczeszka, dotychczasowego prezesa zarządu, Patryka Demskiego, wiceprezesa ds. strategii i rozwoju, Bogusława Rybackiego, wiceprezesa ds. zarządzania majątkiem, Tomasza Szczegielniaka, wiceprezesa ds. handlu, oraz Artura Warzochę, wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych.

Dodatkowo, 13 lutego 2024 roku, Rada ogłosiła rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu ds. finansów, wiceprezesa zarządu ds. handlu oraz wiceprezesa zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju. Zainteresowane osoby mogą składać swoje zgłoszenia do 26 lutego 2024 roku, do godziny 9:00. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano na okres od 29 lutego do 4 marca 2024 roku.

Poczta Polska

Rada Nadzorcza Poczty Polskiej dokonała zmian w zarządzie spółki, odwołując Krzysztofa Falkowskiego z funkcji prezesa oraz Wiesława Włodka z roli wiceprezesa. Dodatkowo, wiceprezes Maciej Biernat złożył rezygnację. W odpowiedzi na te zmiany, Rada Nadzorcza powierzyła Sebastiana Mikosza, członka Rady Nadzorczej, zadanie pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Poczty Polskiej.

Jacek Bartmiński, wiceminister aktywów państwowych, podkreślił, że priorytetem dla Ministerstwa Aktywów Państwowych jest naprawa sytuacji Poczty Polskiej. Zaznaczył, że kluczowym zadaniem obecnie jest zapewnienie spółce rekompensaty za straty poniesione na skutek świadczenia usług powszechnych.

Paweł Wojciechowski, przewodniczący Rady Nadzorczej, zwrócił uwagę na potrzebę odważnych i przemyślanych działań w obliczu trudnej sytuacji spółki. Podkreślił, że głównym celem nowego prezesa będzie ustabilizowanie kondycji finansowej Poczty Polskiej i opracowanie strategii umożliwiającej jej dalsze funkcjonowanie. Spółka, posiadająca 465-letnią tradycję, może liczyć na wsparcie państwa polskiego, które rozumie znaczenie narodowego operatora pocztowego. Wojciechowski wyraził przekonanie, że dzięki temu zaangażowaniu, sytuacja Poczty Polskiej ulegnie znaczącej poprawie.

Nowa kadencja, nowe nadzieje

Jednym z najbardziej palących pytań jest, czy te zmiany kadrowe będą oznaczać realne odpolitycznienie zarządzania spółkami, czy też staną się kolejnym etapem długiej historii politycznych nominacji. Otwarte konkursy na stanowiska w zarządach, zapowiadane przez rząd, mogą sugerować chęć przejrzystości i profesjonalizacji, jednak sceptycy zwracają uwagę na krótkie terminy i obawy, że decyzje są już przesądzone.

W obliczu tych zmian, oczekiwania są wysokie. Nowo powołane zarządy i rady nadzorcze stoją przed zadaniem nie tylko naprawy wizerunku i finansów spółek, ale również przed strategicznym kierowaniem ich w erze transformacji energetycznej, cyfryzacji i globalnych wyzwań rynkowych. Ostatecznym testem ich skuteczności będzie nie tylko stabilność i wzrost wartości spółek, ale również ich zdolność do sprostania społecznym i ekonomicznym oczekiwaniom w długoterminowej perspektywie.

Karuzela kadrowa w spółkach Skarbu Państwa może być zarówno szansą, jak i wyzwaniem. Odpowiednie wykorzystanie tego momentu przez nowe kierownictwo zadecyduje o przyszłości nie tylko samych spółek, ale i polskiej gospodarki. Warto obserwować te zmiany, zadając sobie pytanie: czy jesteśmy świadkami prawdziwej transformacji, czy tylko kolejnego rozdziału w niekończącej się historii politycznego zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi?

Komentarze

Dodaj komentarz