Po naszymu

Jako sie piyrwej szporowało?

Ślonzoki byli downi fest szporobliwe! Nikerzi godali, że to momy po Niymcach, ale jo se myśla, że to momy sami po siebie, bo tako je ślonsko natura!

Na czym śpisz?

Jedni śpiom na tapczanie, drudzy na wersalce a jeszcze inksi – we łożku. Za bajtla jo roz spała na szlafbanku. We starej chałpie u przocieli była tako ławka, co sie na ni bez dziyń siedziało a w...

Czowiek abo piniondz?

Niy dziwcie sie roztomili, że jak se to spomna, jeżech fest wkurzono, yno niy wiym, eli bardzi na tych gupich ludzi, co yno piniondz widzom abo na sia, żech była tako „kulturalno” i gymby ...

We czym sie woda nosiło

Dzisio łodkryncymy kokotek a woda nom leci ze ściany, ale piyrwej trza było wody do dom nanosić na warzyni, na prani, na kompani dziecek, na myci delowki a na wiela jeszcze inkszych prziwiliji.

Wele naszyj szkoły

Już bez trzidziyści lot miyszkom wele szkoły, a roztomańte rzeczy żech skuli tego somsiedztwa przeżyła.

Eli jeszcze żyjom nasze utopki

Małokery ich widzioł, ale praje kożdy ło nich słyszoł. A jako wyglondajom? To kożdy godo inakszy. Jedni – że som małe jak nowonarodzony bajtel, yno już same tyrajom.

Wielgi gad

Jak mi było siedym lot, wykludzili my sie ze miasta, bo łojcowie postawili chałpa miyndzy polami a łogrodami. Mój tatulek wychowoł sie we fesztrowni, bezto go ciongło do przirody.

Straszek ze cmyntorza

Boleś Kominek napoczon zolytować ze Trudkom łod Edka Groborza, co rychtik był kopidoł czyli groborz, a miyszkoł zaroz za kyrhowym. Ze poczontku, to Boleś lotoł nałokoło, ale jak sie Trudczyn łojciec z...

Łodchudzajonce wywczasy

Tak ze miesionc nazod kamratka Aneczka przyleciała wczas rano do naszego biura, bo szukała jaki gupi, coby jom zastompiła we robocie.

Pozor, jagody mogom powalić!

Jo czynsto za bajtla jeździła ku ciotkom. Tak my godali na modsze siostry łod naszej starki, co łostały na łojcowiźnie. Niy było to daleko, ale bez feryje to była dycki jakoś łodmiana! Pomogałach im ...

Co tak śmierdzi?

Zdarziło mi sie robić we poru miejscach, choć do „kobiyty pracujoncej” takij, jak nasza śp. Irena Kwiatkowska, porzad mom daleko!

Ło Skarbniku Żabie

Byli roz dwa kamraty – bergmony: Jonek a Zeflik. Kejś przidarziła im sie na dole łogromnie dziwno rzecz, bezto posłuchejcie...

Spominki ło tatulku

Tego roku moj tatulek miołby 90 lot (piykny wiek!), ale przeżył yno 61. Leko idzie policzyć, że już go snami ni ma praje 30 lot, a mie go porzad brakuje!

Bryle do szefa!

Za modu robiłach we jednej dość znanej instytucyji. Naszym szefym był panoczek Tomek. Łon był łogromnie ciynty na swojich ludzi, jak łosa! Porzad yno my mało robili a wydział mioł kepski wyniki, tak g...

Chcesz mieć kamrata dobrego...

Jak chcesz mieć kamrata dobrego, niy chodź za czynsto do niego! – tak godo stare przisłowie i to je wielgo mondrość, a na swoji skorze ło tym sie przekonoł ujek Antek, brat łod mojigo starzika.

Ło Skarbniku Żabie

Byli roz dwa kamraty – bergmony: Jonek a Zeflik. Kejś przidarziła im sie na dole łogromnie dziwno rzecz, bezto posłuchejcie:

Farbować abo niy?

Witejcie Roztomili, dzisio momy tymat do babow, ale chopom tyż niy zaszkodzi poczytać, bo jeszcze troszka a łoni tyż sie chycom tego łodmłodzanio!